Ref.i fra ledermøte 071115

Beskrivelse:

Referat i fra ledermøte 071115

 

Tilstede: Britt, Bjørn Eske, Morten, Cato, Line, GT

Referent: GT

 

Sak 1. Forespørsel om økonomisk støtte til ledertrening

Vedtak: Gruppa beslutter å Støtte Svein H. Gunnes med 2000 kr. Til ledertrening i regi av NSF.

 

Sak 2. Ny organisering av speidergruppa

Bakgrunn.

Speidergruppa har mål sikre jevn medlemsvekst av nye speider, rekruttering og utvikling av ledere. Vi skal videre sikre og videreutvikle vårt arbeid slik at medlemmene opplever at speidergruppa har god kvalitet på det arbeide vi gjør.

Status pr. november 2015

Gruppa har 13 ledere der 10 av dem er ganske erfarne ledere

Vi har 4 rovere i roverlaget og 1 roverlagsleder (Aslak)

Troppen har to store patruljer i aldersgruppa 10-14 med flest i alderen 10-12

Flokken har 3 små patruljer med jevn fordeling på medlemmenes aldersgrupper 7.5 -9.5

Vi har relativt få jenter både i flokk og tropp

 Vi har 6 barn i alderen 10-11 på venteliste til troppsaspirant

Vi har 6 barn i alderen 8-9 på venteliste til flokk

 

Utfordringer:

Det er behov for en kraftig styrking på ledersida i tropp da det forventes at antall patruljer øker til 6 fram til høsten 2016

Det har for enkelte speidere blitt for stor overlapp i tema i aspirantpatruljen i overgang i fra flokk

 

Forslag til ny modell

Det etableres Beverspeidergruppe (alder 6-8) (leder: Svein Gunnes)

Nedre aldersgrense for opptak til flokk settes til 8 år.

Flokkspeidere vil i det året de fyller 10 år bli tatt opp direkte til en patrulje i tropp under forutsetning av de har vært med i flokk min. 1 år

Aspirantpatrulje vil bestå av helt nye speidere i aldersgruppa 10-14. Aspiranttida vil være 6 mnd.

 

Tropp for ny ledelse organisering som vil bestå av 1 foreldrehjelper pr. patrulje og en erfaren leder som har ansvar for 2 foreldrehjelpere/patruljer.

Behovet for ledere vil være 5 foreldrehjelper ( Fatiah, svein, cecilie, Tanja, x),(nye ledere) og 3 erfarne ledere (Morten, Cato, Aslak) backupledere (Bjørn haugan) fram til høsten 2016 arbeides det med å rekruttere flere nye ledere/foreldrehjelpere slik at man har flere å spille på ved fravær)

Praktiske detaljer rundt ny organisering:

Aspiranspatruljen: Tema for aspirantpatruljen vil være førstehjelp, bekleding og utstyr, kniv, øks og sag, praktisk friluftsliv, ledelse og patruljedrift. Hva speiding er.

Disse temaene overlapper i stor grad med flokken sitt arbeid og av den grunn bør de ha et samarbeid med flokk.

 

Tropp

Foreldrehjelpere blir i større grad delaktig i planlegging av terminliste. Det utarbeides en kort plan for gjennomføring av møtet i forkant av møtet slik at arbeidsfordeling er klar

Erfarne ledere vil fungere som veileder for foreldrehjelpere. Det settes av 15 min til forberedelse i forkant av hvert møte og 10 minutter i evaluering/tilbakemelding i slutten av hvert møte.

Ved behov kan rovere hentes inn som støtte for foreldrehjelpere til møter der det spesielle tema. F.eks. kart og kompass, knuter m.m.

Målet med en slik organisering er todelt

Utvikle gode og selvdrevne patruljer og å utvikle nye ledere som støtter denne prosessen.

Dette arbeides understøttes ved at vi sender speider på Peffkurs og nye leder på lederkurs

 

I tillegg er det behov for at å arrangere egne foreldrehjelperkurs der nye ledere får mulighet til lære det mest grunnleggende knyttet til speiderarbeidet. Her vil det bli mest aktuelt med kortere kveldskurs på 2-3 timer